logo English

Kurzy a školenia

Kurz: Štatistické princípy a metódy v medicíne

Popis a ciele školenia

Primárnym cieľom školenia je naučiť účastníkov školenia čítať, interpretovať a kriticky zhodnotiť odborné články a výstupy z klinických štúdií v zmysle ICH štandardov. Dizajn štúdií fázy IV, metaanalýzy a epidomiológia sú tiež súčasťou školenia.

Čo by ste sa mali naučiť?

 • Rozumieť štatistickým pojmom a princípom klinických štúdiíInterpretovať výstupy štatistickej analýzy – p-hodnoty, intervaly spoľahlivost, Kaplan-Meier ...
 • Definovať a interpretovať ciele štúdie
 • Prezentovať dáta formou tabuliek, grafov a popisnej štatistiky.
 • Interpretovať výstupy štatistických analýz – risk ratio, hazard ratio, number needed to treat
 • Interpretovať epidemiologické dáta a zdravotnícke štatistiky (WHO, OECD ...)

Komu je školenie určené?

Typický účastníci školení sú:

 • Medicínsky advisory a produktový manažéri farmaceutických spoločností
 • Lekári, ktorí pracujú na PhD, sú zapojení do klinického výskumu alebo chcú porozumieť štatistike v klinických štúdiách
 • Pracovníkom zdravotných poisťovní
 •  Zamestanci zdravotných poisťovní a verejných inštitúcií pracujúci s klinickými štúdiami

Ako sa môžem prihlásiť?

 • Objednať si školenie pre celú skupinu. Presná dĺžka a obsah školenia môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody. Školenie typicky zahŕňa interpretáciu výsledkov z 2 klinických štúdií podľa Vášho výberu.
 •  Sponzorované školenie pre lekárov – sponzorovanie jednotlivcov alebo celých blokov v rámci kongresov a vami realizovaných vzdelávacích aktivít.
 • Otvorené školenie – každý sa môže prihlásiť. Termíny školení sú na www.caldera.sk.
 • Základné školenie trvá 2 dni po približne 8 hodinách. Presný dĺžka školenia môže byť upravená na základe vzájomnej dohody.

Kurz: Základy farmako-ekonomiky

Školenie je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s hodnotením nákladovej efektívnosti zdravotníckych technológií potrebných pre podanie žiadostí a cenových návrhov na kategorizáciu. Rozsah školenia pokrýva všetky oblasti farmako-ekonomiky v rámci platnej legislatívy v SR.

Podrobné informácie o školení: acrobat_pdf_icon

Ako sa môžem prihlásiť?

 • Objednať si školenie pre celú skupinu. Presná dĺžka a obsah školenia môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody.
 • Otvorené školenie – každý sa môže prihlásiť. Termín bude oznámený na základe predbežného záujmu účastníkov. Predbežný záujem ohláste na skolenia@caldera.sk